Πρότυπο ISO 14064 Αέρια θερμοκηπίου

Το πρότυπο ISO 14064

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Αερίων Θερμοκηπίου αποτελεί ένα εργαλείο για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση, μείωση και επαλήθευση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου. Το πρότυπο ISO 14064 θέτει ως στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τη μείωση της έκλυσης των αερίων θερμοκηπίου μέσω μιας διαδικασίας αξιόπιστης και διάφανης, που προϋποθέτει τη συνέπεια της εκάστοτε επιχείρησης αλλά και την ποσοτικοποίηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Το πρότυπο ISO 14064 αποτελείται από τρία μέρη:

  • Το ISO 14064-1, που καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις σε επίπεδο οργάνωσης για τον ποσοτικό προσδιορισμό και την αναφορά εκπομπών και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου (GHG). Περιλαμβάνει επίσης, απαιτήσεις για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση της απογραφής GHG μιας επιχείρησης.
  • Το ISO 14064-2: 2006 που καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση σε επίπεδο έργου για τον ποσοτικό προσδιορισμό, την παρακολούθηση και την αναφορά δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) ή σε βελτιώσεις απομάκρυνσης. Περιλαμβάνει επίσης, απαιτήσεις για το σχεδιασμό ενός έργου για τη μείωση των εκπομπών GHG ή την αποφυγή τους.
  • Το ISO 14064-3, που ορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση σε εκείνους που διεξάγουν ή διαχειρίζονται την επικύρωση ή / και την επαλήθευση των ισχυρισμών των αερίων θερμοκηπίου (GHG).

 

Το πρότυπο ISO 14064 απευθύνεται:  

Ένα σύστημα διαχείρισης αερίων θερμοκηπίου μπορεί να εφαρμοστεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες θέτουν ως πρωταρχικό στόχο, τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος αλλά και την ορθολογικότερη  διαχείριση των  εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

 

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του προτύπου:

  • Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία κι αύξηση περιβαλλοντικής επίδοσης, με αποτέλεσμα την αύξηση του κέρδους από τη μείωση των προστίμων και βελτίωση της επικοινωνίας με τους δημόσιους οργανισμούς
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης μέσω της ενεργειακής εξοικονόμησης, της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της ορθολογικότερης διαχείρισης των ενεργειακών πόρων
  • Αξιολόγηση του ανθρακικού αποτυπώματος της επιχείρησης και η εξέταση των δυνατοτήτων μείωσης του
  • Παρουσίαση αξιόπιστων και μετρήσιμων δεδομένων προς κάθε ενδιαφερόμενο
  • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης τόσο προς τρίτους (πελάτες, κοινωνία, προμηθευτές) όσο και προς το ίδιο το προσωπικό της αυξάνοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική συνείδησή τους
  • Αύξηση του ενδιαφέροντος από διεθνείς οργανισμούς που έχουν αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση
  • Συνεχής βελτίωση της επιχείρησης, καθώς ακολουθεί τις νέες τάσεις στην προστασία του περιβάλλοντος