ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SQF CODE

SAFE QUALITY FOOD

Το πρόγραμμα SQF CODE

Είναι ένα πρότυπο Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, που συντάχθηκε το από το σύνδεσμο Food Marketing Institute των ΗΠΑ. Καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων.

 

Το πρόγραμμα SQF απευθύνεται:

Το SQF Code απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων συμπεριλαμβάνοντας τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές εξοπλισμού, συσκευασίας, καθαριστικών, υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών που μπορεί να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. Το SQF Code ταιριάζει κυρίως σε επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα τους ή προμηθεύουν μεγάλες αλυσίδες super market. Στην Ελλάδα το σύστημα SQF δεν είναι διαδεδομένο και οι επιχειρήσεις επιλέγουν αυτό ώστε να ικανοποιήσουν απαιτήσεις συγκεκριμένων πελατών τους. Αφορά επιχειρήσεις που εμφανίζουν εξαγωγική δραστηριότητα, κυρίως στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ.

 

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από:

  • SQF 1000, για την πρωτογενή παραγωγή
  • SQF 2000, για την δευτερογενή παραγωγή: Επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τροφίμων

Οι απαιτήσεις του προτύπου, ανάλογα με την έκταση της συμμόρφωσης που επιθυμεί να πετύχει η κάθε επιχείρηση, χωρίζονται σε 3 επίπεδα. Η επιλογή του επιπέδου εξαρτάται από το είδος της συμμόρφωσης που επιδιώκει να επιτύχει μία επιχείρηση.

  • 1ο επίπεδο:Βασικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων
  • 2ο επίπεδο:Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του 1ου επιπέδου και θέτει τα κριτήρια για την ανάπτυξη ενός σχεδίου
  • 3ο επίπεδο:Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του 1ου και 2ου επιπέδου και επιπλέον κριτήρια για τη διεξαγωγή ανάλυσης επικινδυνότητας με σκοπό την πρόληψη της παραγωγής ποιοτικά ελαττωματικού προϊόντος.

Το κάθε επίπεδο έχει σχεδιαστεί για να υποδεικνύει το επίπεδο ανάπτυξης του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της ποιότητας του προμηθευτή. Το επίπεδο 2 έχει αναγνωρισθεί από τον οργανισμό GFSI (Global Food Safety Institute) ως ισοδύναμο με τα αντίστοιχα συστήματα BRC, IFS, FSSC 22000.

 

Οφέλη εφαρμογής του προτύπου:

  • Μειώνει το κόστος χρήσης πολλαπλών προτύπων
  • Διασφαλίζει την ποιότητα στο παραγόμενο προϊόν και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των πελατών λόγω της παραγωγής ασφαλών προϊόντων
  • Βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης προς όλα τα εμπλεκόμενα μέλη (προσωπικό, πελάτες)
  • Καλύπτει ειδικές απαιτήσεις πελατών