Σύμβουλοι Ποιότητας

και ασφάλειας τροφίμων

Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία

ISO 45001:2018 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Είναι ένα νέο διεθνές πρότυπο και είναι η εξέλιξη του OSHAS 18001:2017 το οποίο καθορίζει το πλαίσιο των απαιτήσεων απαιτήσεων για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Σκοπός του είναι να μειώσει ή και να εξαλείψει τους κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που οι δραστηριότητες τους ελλοχεύουν άμεσους ή έμμεσους κινδύνους για τους εργαζόμενους και θέλουν έμπρακτα να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για την ασφάλεια των εργαζομένων της αλλά και όλων των ατόμων που εμπλέκονται στη λειτουργία της (διοίκηση, πελάτες, επισκέπτες).