Σύμβουλοι Ποιότητας

και ασφάλειας τροφίμων

Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

Σύσταση Ομάδων Παραγωγών

Μία ομάδα παραγωγών είναι μία αυτοτελής νομική οντότητα (Νομικό Πρόσωπο), η οποία συστήνεται από παραγωγούς (γεωργούς ή κτηνοτρόφους). Η συλλογικότητα αυτή, συν ...

Κατοχύρωση ΠΟΠ-ΠΓΕ

Ως ΠΟΠ μπορεί να κατοχυρωθεί ένα προϊόν το οποίο οφείλει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του στην ιδιαιτερότητα της περιοχής που παράγεται, ενώ ως ΠΓΕ ένα προϊόν το ...

Γεωργικοί σύμβουλοι

Στην Quality Agro Solution, θεωρώντας την αγροτική ενασχόληση ως ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες για την ανάπτυξη της οικονομίας, παρέχουμε υπηρεσίες γεωργ ...

Φάκελοι Νέων Αγροτών

Από τα προγράμματα ανάπτυξης που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα Νέων Αγροτών καθώς έχει παρατηρηθεί η αύξηση ...