Πρότυπο FSC Chain of Custody – Αειφορική Δασική Διαχείριση

Το πρότυπο FSC

Ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Forest Stewardship Council (FSC), ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την προώθηση της διαχείρισης των δασών του πλανήτη με τρόπο περιβαλλοντικά ορθό, κοινωνικά αποδεκτό και οικονομικά βιώσιμο.

Το Πρότυπο FSC Chain of Custody έχει εκδοθεί από τον ομώνυμο οργανισμό και περιγράφει ένα σύστημα αειφόρου δασικής διαχείρισης. Αυτό περιλαμβάνει, την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων μιας επιχείρησης, σε όλες τις φάσεις της επεξεργασίας τους: από το δάσος, σε όλα τα ενδιάμεσα συστήματα παραγωγής και επεξεργασίας μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο, η πιστοποίηση FSC παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν υπεύθυνα προϊόντα δασοκομίας (ξυλεία, χαρτί) σε καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

Με άλλα λόγια, το πρότυπο FSC Chain of Custody καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι εν λόγω επιχειρήσεις ως προς το περιβάλλον και τη συμμετοχή τους στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών, δίνοντας προσοχή στα εξής σημεία:

 

 • Δίνει προτεραιότητα στο περιβάλλον: Σε κάθε συγκομιδή ή στάδιο επεξεργασίας, διατηρείται η βιοποικιλότητα, η παραγωγικότητα και οι οικολογικές διεργασίες.
 • Έχει κοινωνικό χαρακτήρα: Η κοινωνία απολαμβάνει τα οφέλη της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης και προωθεί παράλληλα τη διατήρηση των δασικών πόρων αλλά και σε βάθος χρόνου, ακολουθώντας μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης.
 • Είναι οικονομικά βιώσιμη: Όλες οι δασικές λειτουργίες είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι μεν προσοδοφόρες αλλά χωρίς να επιβαρύνουν τους δασικούς πόρους, το οικοσύστημα ή τις τοπικές κοινότητες.

 

Το πρότυπο FSC Chain of Custody απευθύνεται:  

Σε όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα του ξύλου, δηλαδή, με την εμπορία, την επεξεργασία ή την παραγωγή προϊόντων από ξύλο. Τέτοιες είναι:

 • Επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής χαρτοπολτού
 • Επιχειρήσεις κατασκευής και επεξεργασίας χαρτιού
 • Επιχειρήσεις που σχετίζονται με εκτυπώσεις σε χαρτί

Τέλος, μετά την πιστοποίηση FSC, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επισημαίνουν τα προϊόντα τους με το κατάλληλο σήμα.

 

Πλεονεκτήματα  εφαρμογής του προτύπου:

 • Τα προϊόντα, λόγω του σήματος, είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από τους καταναλωτές
 • Προωθείται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
 • Βελτιώνεται η εικόνα της επιχείρησης τόσο προς τρίτους (πελάτες, κοινωνία, προμηθευτές) όσο και προς το ίδιο το προσωπικό της
 • Οι ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές σε θέματα προστασίας τους περιβάλλοντος, στηρίζουν πάντα επιχειρήσεις που ακολουθούν ορθές πρακτικές