Πρότυπο SA 8000 Πρότυπο Κοινωνικής Μέριμνας και Ευθύνης

Το πρότυπο SA 8000

 Το διεθνές πρότυπο SA 8000  του οργανισμού Social Accountability International (SAI), δημιουργήθηκε το 1997 με στόχο την υιοθέτηση κοινωνικά αποδεκτών και ηθικών πρακτικών στο εργασιακό περιβάλλον. Βασίζεται στα πρότυπα του International Labor Organization (ΙLO) και στη Συνθήκη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τo SA 8000 είναι ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility) και παρέχει την απτή απόδειξη για τη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας με σεβασμό προς τον άνθρωπο. Το συγκεκριμένο πρότυπο, θέτει συνεχώς τις προδιαγραφές για τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ ταυτόχρονα αποτελεί απόδειξη της υπευθυνότητας της επιχείρησης σε θέματα κοινωνικής ευθύνης.

 

Αξίες στις οποίες επικεντρώνεται:

 • Παιδική εργασία
 • Υποχρεωτική/Αναγκαστική εργασία
 • Υγεία και ασφάλεια
 • Ελευθερία συνδικαλισμού και συλλογικής διαπραγμάτευσης
 • Διακρίσεις
 • Πειθαρχικές πρακτικές
 • Ωράριο εργασίας
 • Αποζημίωση

 

Το πρότυπο SA 8000 απευθύνεται:  

Ένα σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που βασίζεται στο πρότυπο SA 8000 μπορεί να εφαρμοστεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν. Παράλληλα, το πρότυπο επικεντρώνεται σε εργασιακές πρακτικές που είναι παγκοσμίως αποδεκτές με πολλά οφέλη για την επιχείρηση.

 

Πλεονεκτήματα εφαρμογής του προτύπου

 • Ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας
 • Βελτίωση της δημόσιας εικόνας και του κύρους της επιχείρησης
 • Αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών
 • Ανάπτυξη σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων
 • Εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε απαιτητικές εγχώριες και διεθνείς αγορές
 • Κοινωνική αποδοχή λόγω των κοινωνικών πρακτικών που ακολουθούνται