Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια, λόγω των ραγδαίων κλιματικών αλλαγών, η τάση για την παραγωγή προϊόντων περιβαλλοντικά ασφαλών και κλιματικά ουδέτερων είναι αυξημένη ενώ  επιτακτική είναι και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις καταφεύγουν στην εκπόνηση μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας τους, με πολλαπλά πλεονεκτήματα τόσο για το περιβάλλον όσο και οικονομικά για την ίδια την επιχείρηση.