Μέτρο 10: Απονιτροποίηση – Μείωση της ρύπανσης νερού από τη γεωργική δραστηριότητα

Ως νιτρορύπανση θεωρούμε την έμμεση ή άμεση απόρριψη αζωτούχων ενώσεων στο υδάτινο περιβάλλον με σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στην υποβάθμιση των ανθρώπινων οικοσυστημάτων. Η δράση 10.01.04 έχει ως βασικό στόχο τη μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά όσο και από φωσφορικά ιόντα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία εντοπίζονται στα υδάτινα οικοσυστήματα λόγω της εκτεταμένης γεωργίας.

Στην QAS αναλαμβάνουμε την αίτηση, την επίβλεψη αλλά και σύσταση του απαραίτητου φακέλου για τους παραγωγούς καθώς και την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.