Μέτρο 9: Επιχειρησιακά σχέδια ομάδων παραγωγών ή οργανώσεων παραγωγών

Τα επιχειρησιακά σχέδια καταθέτονται κάθε έτος από την ομάδα παραγωγών ή την οργάνωση παραγωγών και στοχεύουν στα εξής:

  • Προγραμματισμός της παραγωγής
  • Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
  • Ενίσχυση της εμπορικής αξίας του τελικού προϊόντος
  • Προώθηση των τελικών προϊόντων
  • Περιβαλλοντικά μέτρα
  • Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων

Η Quality Agro Solution αναλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή αλλά και την παρακολούθηση αυτών των προγραμμάτων, με συνέπεια, γνώση και εμπειρία, δίνοντας παράλληλα εναλλακτικές λύσεις σε κάθε πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η ομάδα.