Αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.) του τομέα ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ «Α.Σ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ» σε εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 1308/2013

Η Quality Agro Solution κατέθεσε σχετικό φάκελο για την αναγνώριση του Α.Σ. Αγ. Μαρίνας ως Ομάδα Παραγωγών και με επιτυχία αναγνωρίστηκε τον Αύγουστο του 2018.

Τονίζεται ότι οι Οργανώσεις Παραγωγών αποτελούν τις πιο δυναμικές και επιλέξιμες μορφές δικαιούχων για χρηματοδοτήσεις στη προγραμματική περίοδο 2014-2020.