ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ QUALITY AGRO SOLUTION

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ QUALITY AGRO SOLUTION

Η εταιρεία Quality Agro Solution αναζητά εξωτερικό συνεργάτη – ερευνητή για να απασχοληθεί στα πλαίσια του έργου «Εφαρμογή της καινοτόμου μεθοδολογίας μεταβολομικής για την ανάδειξη της ποιότητας, διατροφικής αξίας και ελέγχου νοθείας θυμαρίσιου μελιού Καλύμνου» (ΘΥΜΕΚΑ) το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια της Δράσης Μετρό 16 Συνεργασία από την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Αντικείμενο του έργου ΘΥΜΕΚΑ αποτελεί η αξιοποίηση  τεχνολογίας αιχμής με σκοπό τη μελέτη δειγμάτων θυμαρίσιου μελιού της Καλύμνου ώστε να εντοπιστούν και να περιγραφούν εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το «Θυμαρίσιο μέλι Καλύμνου» και το διαφοροποιούν από αντίστοιχο μέλι άλλων περιοχών. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί ο εντοπισμός ουσιών ή χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προωθητική αξία του προϊόντος αυτού. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, θα διασφαλιστεί η μοναδικότητα και θα προστατευτεί η φήμη του θυμαρίσιου μελιού Καλύμνου, ενισχύοντας  τη θέση του στην αγορά και δίνοντας κίνητρα για να στηριχτεί η βιωσιμότητα της μελισσοκομίας στο νησί.

Αντικείμενο απασχόλησης του υποψήφιου Συνεργάτη θα αποτελούν εργασίες για το παραπάνω Έργο. Ο απασχολούμενος θα συμμετέχει σε  ενότητες εργασίας του Έργου με εργασίες που αφορούν στην  διαχείριση έργου και τη διάχυση αποτελεσμάτων, τη συλλογή δειγμάτων και πρωτογενών στοιχείων, τη δημιουργία  πρωτόκολλου δειγματοληψίας, τη συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων που αφορούν σε φυσικοχημικά και γυρεοσκοπικά χαρακτηριστικά του μελιού, καθώς και τη διερεύνηση παρουσίας  ουσιών-δεικτών στο μέλι.

Χρονική διάρκεια Σύμβασης/τύπος σύμβασης:  Η σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι σύμβαση έργου. Και θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της έως και τη λήξη του Έργου (25/08/2025).

Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται σε πέντε  χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) πλέον ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των τυχόν φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. Η αμοιβή θα καταβληθεί στον εξωτερικό συνεργάτη τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχιούχος Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
  • Ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της Μελισσοκομίας κατ’ ελάχιστο 2 ετών  σε ευρωπαϊκά ή/και συγχρηματοδοτούμενα Έργα
  • Καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα :

  • Εμπειρία σε ερευνητικά έργα και μελέτες
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με αντικείμενο την μελισσοκομία

Αποστολή βιογραφικών: info1.qas@gmail.com από 21/02/2023 έως 02/03/2023

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977288026

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Σοφία Καλαϊτζάκη