ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

Η ατομική επιχείρηση ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ αναζητά εξωτερικό συνεργάτη – ερευνητή για να απασχοληθεί στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Εγκατάσταση και Διαχείριση Βιολογικών Καλλιεργειών»(e-Biofarm- advice) το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια της Δράσης Μετρό 16 Συνεργασία από την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Αντικείμενο του έργου e-Biofarm-advice αποτελεί η δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας που θα υποστηρίζει καλλιεργητικές πρακτικές που επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, το παρόν έργο στοχεύει να καλύψει το κενό ενημέρωσης- εκπαίδευσης-στήριξης των βιοκαλλιεργητών με καινοτόμο και ταυτόχρονα αποτελεσματικό τρόπο με την κατασκευή λογισμικού που θα περιλαμβάνει κωδικοποιημένη και οπτικοποιημένη πληροφορία για τη βιολογική καλλιέργεια- σύνθετα θέματα θα παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο. Το λογισμικό θα καθοδηγεί τον καλλιεργητή σε θέματα λίπανσης, φυτοπροστασίας κλπ. και θα απευθύνεται στους τελικούς διαχειριστές των αγρο-οικοσυστημάτων, που είναι αυτοί που εμμέσως ελέγχουν και ένα μεγάλο μέρος της υγείας του εδάφους. Οι τελικοί διαχειριστές είναι κατά βάσει αγρότες-καλλιεργητές αλλά και όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την βιολογική γεωργία.

Αντικείμενο απασχόλησης του υποψήφιου Συνεργάτη θα αποτελούν εργασίες για το παραπάνω Έργο. Ο απασχολούμενος θα συμμετέχει σε  ενότητες εργασίας του Έργου με εργασίες που αφορούν στην  διαχείριση έργου και τη διάχυση αποτελεσμάτων, την υποστήριξη στην παρασκευή και χρήση ιδιοσκευασμάτων, τη συλλογή οπτικοακουστικού υλικού, τον εντοπισμό, την επίλυση προβλημάτων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα μέλη του έργου που καλλιεργούν.

Χρονική διάρκεια Σύμβασης/τύπος σύμβασης:  Η σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι σύμβαση έργου. Και θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της έως και τη λήξη του Έργου (25/08/2025).

Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται σε δεκαπέντε χιλιάδες εφτακόσια τριανταπέντε ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά (15.735,88€) πλέον ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των τυχόν φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. Η αμοιβή θα καταβληθεί στον εξωτερικό συνεργάτη τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχιούχος Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
  • Ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της Βιολογικής Γεωργίας .
  • Καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ
  • Πρακτική εμπειρία σε βιολογικά αγροκτήματα και κυρίως σε ελαιώνες και αμπελώνες

Επιθυμητά προσόντα :

  • Εμπειρία σε ερευνητικά έργα και μελέτες
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων σχετικά με γεωργία

 

Αποστολή βιογραφικών: argyropoulos.xar@gmail.com από  τις 03/05/2023 έως τις 14/05/2023

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6994261916

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Χαρίσης Αργυρόπουλος