ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΟ HACCP

HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS – CODEX ALIMENTARIUS

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΟ HACCP

Η μελέτη HACCP αποτελεί μια προληπτική μέθοδο «αυτοελέγχου» ασφαλείας τροφίμων και είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που χειρίζονται τρόφιμα. Σύμφωνα με τη μελέτη HACCP, εντοπίζονται και ελέγχονται όλα εκείνα τα κρίσιμα σημεία στην αλυσίδα παραγωγής τα οποία θεωρούνται ότι ελλοχεύουν κινδύνους (βιολογικούς, χημικούς, φυσικούς) για την υγεία των καταναλωτών.

 

Το σύστημα HACCP απευθύνεται:

Το πρότυπο αυτό, εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, που σχετίζονται με την παραγωγή τροφίμων. Τέτοιες είναι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας ή μεταποίησης, τυποποίησης και διανομής προϊόντων.

 

Τα σημαντικότερα προαπαιτούμενα του προτύπου αφορούν:

 • Διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνου για βιολογικούς, χημικούς ή φυσικούς κινδύνους
 • Προσδιορισμό κρίσιμων σημείων ελέγχου
 • Καθορισμό των κρίσιμων ορίων
 • Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων
 • Καθιέρωση διορθωτικών ενεργειών
 • Καθιέρωση διαδικασιών επαλήθευσης
 • Δημιουργία τεκμηρίωσης και τήρηση αρχείων

 

Οφέλη εφαρμογής του προτύπου:

 • Αποτελεί αποδεικτικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία (Εθνική και Κοινοτική)
 • Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη άλλων προτύπων όπως ISO 22000:2005, BRC, IFS, FSSC 22000, SQF
 • Διασφαλίζει την ποιότητα στο παραγόμενο προϊόν και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των πελατών
 • Βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης προς όλα τα εμπλεκόμενα μέλη (προσωπικό, πελάτες)
 • Προϋποθέτει τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας τροφίμων
 • Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για θέματα που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων στο αγοραστικό κοινό καθώς και την εξασφάλιση άμεσης ανάκλησης σε περίπτωση κρίσης
 • Προϋποθέτει το συνεχή έλεγχο των προϊόντων σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας