ΜΕΤΡΗΣΗ & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

“CARBON FOOTPRINT – ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2

Το πρότυπο Carbon Footprint

Το Ανθρακικό Αποτύπωμα (Carbon Footprint) ενός Προϊόντος/Υπηρεσίας είναι το συνολικό διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και τα υπόλοιπα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία εκπέμπονται κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος/υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής του, της χρήσης του και της τελικής απόρριψής του. Επομένως, μπορεί να αξιοποιηθεί ως μία ενιαία και ανεξάρτητη μέθοδος για την επίδραση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην κλιματική αλλαγή. Είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος και περιλαμβάνει τη μέτρηση των αερίων θερμοκηπίου που εκπέμπονται κατά τις λειτουργίες της εκάστοτε επιχείρησης, καθώς και σχέδιο για την μείωση των εκλυόμενων ρύπων και την παραγωγή κλιματικά ουδέτερων προϊόντων ή υπηρεσιών. Το τελευταίο επιτυγχάνεται, μέσω έργων αντιστάθμισης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος και μηδενισμό του αποτυπώματος. Για την αξιόπιστη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, είναι ζωτικής σημασίας η χρήση των κατάλληλων προτύπων.

Τα πιο αξιόπιστα θεωρούνται τα παρακάτω:

 • ISO 14040: Life Cycle Assessment – Principles & framework
 • ISO 14044: Life Cycle Assessment – Requirements & guidelines
 • ISO 14064: Greenhouse gases – Part 1, 2 & 3
 • PAS 2050: Product Carbon Footprint Standard
 • PAS 2060: Carbon neutrality

 

 Το πρότυπο Carbon Footprint απευθύνεται σε:

Σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξαρτήτως είδους,  μεγέθους, παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας (πρωτογενής παραγωγή, μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες, βιοτεχνία, βιομηχανία) με μικρότερες ή μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 

 Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του προτύπου:

 • Μείωση του κόστους μέσω της υιοθέτησης περιβαλλοντικής συνείδησης και της τάσης αποφυγής της άσκοπης κατασπατάλησης φυσικών πόρων (αύξηση της ανακύκλωσης και εξοικονόμηση ενέργειας)
 • Σαφής βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης τόσο προς τους υπαλλήλους όσο και προς την κοινή γνώμη
 • Αύξηση του ενδιαφέροντος από διεθνείς οργανισμούς που έχουν καλλιεργημένη περιβαλλοντική συνείδηση
 • Το πρότυπο αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών
 • Μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών αερίων
 • Αύξηση των περιβαλλοντικών διαπιστευτηρίων της επιχείρησης
 • Συμμόρφωση με αρχές προστασίας περιβάλλοντος πέρα από την ισχύουσα Νομοθεσία και αύξηση περιβαλλοντικής επίδοσης
 • Συνεχής βελτίωση της επιχείρησης, καθώς ακολουθεί τις νέες τάσεις στην προστασία του περιβάλλοντος