Πρότυπο ISO 14001:2015

Το πρότυπο ISO 14001:2015

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε μια επιχείρηση. Στόχος είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή κατεύθυνσης και στόχων που αφορούν τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων της από τη δραστηριοποίηση της επιχείρησης, με σκοπό τη διαχείρισή τους και τελικά την κατά το δυνατόν μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Τέτοιες κατευθύνσεις θεωρούνται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος καθώς και η διαρκής βελτίωση της σε περιβαλλοντικά θέματα.

 

Το πρότυπο ISO 14001:2015 απευθύνεται σε:

Καθώς το περιβάλλον επηρεάζεται από όλων των ειδών τις δραστηριότητες και το πρότυπο αναγνωρίζεται διεθνώς, απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς (ιδιωτικούς ή δημόσιους)  ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται, που έχουν ως στόχο να καθιερώσουν, να εφαρμόσουν, να διατηρήσουν και να βελτιώσουν ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πέρα από τις νομικές απαιτήσεις, καθώς είναι προαιρετικό και δεν επιβάλλεται από τη Νομοθεσία.

 

Πλεονεκτήματα εφαρμογής του προτύπου:

  • Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία κι αύξηση περιβαλλοντικής επίδοσης, με αποτέλεσμα την αύξηση του κέρδους από τη μείωση των προστίμων και βελτίωση της επικοινωνίας με τους δημόσιους οργανισμούς
  • Συνεχής βελτίωση της επιχείρησης, καθώς ακολουθεί τις νέες τάσεις στην προστασία του περιβάλλοντος
  • Μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μέσω προγραμμάτων ορθολογικής διαχείρισης
  • Μείωση του κόστους μέσω της υιοθέτησης περιβαλλοντικής συνείδησης και της τάσης αποφυγής της άσκοπης κατασπατάλησης φυσικών πόρων (αύξηση της ανακύκλωσης και εξοικονόμηση ενέργειας)
  • Αύξηση του ενδιαφέροντος από διεθνείς οργανισμούς που έχουν αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση
  • Σαφής βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης τόσο προς τους υπαλλήλους όσο και προς την κοινή γνώμη μέσω της επίτευξης των στόχων
  • Συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών
  • Το πρότυπο αποτελεί στρατηγικό εργαλείο οργάνωσης