Πρότυπο ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001:2015

Το πρότυπο αυτό έχει παγκόσμια αποδοχή και αναγνώριση όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, με σημαντικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοστεί από ένα τεράστιο εύρος επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τον τομέα που δραστηριοποιείται. Αφορά τη συνεχή βελτίωση και οργάνωση των τρόπων λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης και κατ’ επέκταση τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με στόχο την παροχή σταθερής ποιότητας σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Ταυτόχρονα, η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών είναι από τα αδιαμφισβήτητα οφέλη. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τον προσεκτικό σχεδιασμό της στρατηγικής, τον ορισμό των στόχων και των διαδικασιών ελέγχου που είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης. Οι διαδικασίες αυτές καλύπτουν όλο το εύρος, από το σχεδιασμό του προϊόντος ή της υπηρεσίας έως και μετά την πώληση ή εφαρμογή.

 

Το πρότυπο ISO 9001:2015 απευθύνεται:  

Σε όλες τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αυξήσουν την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών τους, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους ή τη δραστηριότητα τους και επιπλέον να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους.

 

Πλεονεκτήματα εφαρμογής προτύπου:

  • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση νέων πελατών
  • Αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της καλύτερης οργάνωσης των εργασιών
  • Μείωση δαπανών μέσω της βελτιστοποίησης πόρων/χρόνου
  • Αύξηση ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών
  • Αύξηση της εμπιστοσύνης & ικανοποίησης των πελατών λόγω της ενίσχυσης του κύρους της επιχείρησης
  • Άνοιγμα σε ξένες αγορές και αύξηση επενδύσεων
  • Συνεχής βελτίωση με την εφαρμογή αντικειμενικών μεθόδων παρακολούθησης
  • Αύξηση της ικανοποίησης & απόδοσης του προσωπικού λόγω των συνεχών εκπαιδεύσεων