Πρότυπο ISO 9001:2015

Είναι το πιο γνωστό πρότυπο και ακολουθεί τη θεμελιώδη προσέγγιση για μια επιχείρηση: Σχεδιάζω – Ενεργώ – Ελέγχω – Βελτιώνω (Plan – Do – Check – Act). Καλύπτει όλο το εύρος μιας παραγωγικής διαδικασίας από τον σχεδιασμό του προϊόντος ή της υπηρεσίας έως και μετά την πώληση ή την εφαρμογή. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αυξήσουν την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών τους και επιπλέον να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους.