Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων – Κομφούζιο

Η δράση 10.1.08 αφορά τη σταδιακή απαγκίστρωση της καλλιέργειας συγκεκριμένων πυρηνόκαρπων από τις μεθόδους χημικής καταπολέμησης λεπιδόπτερων, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και την ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες και κατ’ επέκταση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στην QAS αναλαμβάνουμε την αίτηση, την επίβλεψη αλλά και σύσταση του απαραίτητου φακέλου για τους παραγωγούς καθώς και την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Φάκελοι Νέων Αγροτών

Από τα προγράμματα ανάπτυξης που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα Νέων Αγροτών καθώς έχει παρατηρηθεί η αύξηση της ενασχόλησης όλο και περισσότερων νέων ανθρώπων με τον πρωτογενή τομέα. Η ένταξη στο πρόγραμμα, προϋποθέτει την τήρηση κάποιων κριτηρίων. Στην QAS αναλαμβάνουμε την αίτηση, την επίβλεψη αλλά και σύσταση του απαραίτητου φακέλου για τους παραγωγούς καθώς και την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας.

Γεωργικοί σύμβουλοι

Στην Quality Agro Solution, θεωρώντας την αγροτική ενασχόληση ως ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες για την ανάπτυξη της οικονομίας, παρέχουμε υπηρεσίες γεωργικών συμβούλων. Τα στελέχη της εταιρείας μας έχουν πιστοποιηθεί και είναι εγγεγραμμένα στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ) με στόχο την υποστήριξη των αγροτών.Στόχος μας είναι η βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος και η αύξηση των αποδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

Πολυλειτουργική θεωρείται μία αγροτική εκμετάλλευση, η οποία πέραν από τον παραδοσιακό της ρόλο (πρωτογενής παραγωγή), δραστηριοποιείται και στους άλλους δύο παραγωγικούς τομείς  δηλαδή στο δευτερογενή, αλλά και στον τριτογενή τομέα. Παράγει δηλαδή εκτός από τοπικά προϊόντα τα οποία μπορεί να εμπορευθεί και άλλα αγαθά, μη εμπορεύσιμα όπως π.χ. τα γεωργικά τοπία. Με αυτό τον τρόπο, κάθε τέτοια γεωργική εκμετάλλευση εστιάζει σε πολλαπλές λειτουργίες και νέες καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές με πολλαπλά οφέλη για τους ιδιοκτήτες μέσω της αύξησης του τουρισμού και της προβολής των προϊόντων τους. Για να ενταχθεί μία γεωργική εκμετάλλευση στο πλαίσιο των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων είναι απαραίτητο να συνταχθεί επιχειρηματικό σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας τριετούς διάρκειας.

Στην QAS αναλαμβάνουμε την αίτηση, την επίβλεψη αλλά και σύσταση του απαραίτητου σχεδίου για τους παραγωγούς καθώς και την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας.

Μέτρο 10: Απονιτροποίηση – Μείωση της ρύπανσης νερού από τη γεωργική δραστηριότητα

Ως νιτρορύπανση θεωρούμε την έμμεση ή άμεση απόρριψη αζωτούχων ενώσεων στο υδάτινο περιβάλλον με σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στην υποβάθμιση των ανθρώπινων οικοσυστημάτων. Η δράση 10.01.04 έχει ως βασικό στόχο τη μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά όσο και από φωσφορικά ιόντα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία εντοπίζονται στα υδάτινα οικοσυστήματα λόγω της εκτεταμένης γεωργίας.

Στην QAS αναλαμβάνουμε την αίτηση, την επίβλεψη αλλά και σύσταση του απαραίτητου φακέλου για τους παραγωγούς καθώς και την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Μέτρο 11: Βιολογική Γεωργία

Το Μέτρο 11, απαρτίζεται από τη δράση11.1.1 που αφορά τη μετατροπή σε βιολογικές καλλιέργειες αλλά και τη δράση 11.2.1 που αφορά τη διατήρηση βιολογικών καλλιεργειών και ανήκει στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σύμφωνα με αυτό, δίνονται ενισχύσεις στους παραγωγούς που θέλουν να μετατρέψουν ή να διατηρήσουν τις εκάστοτε επιλέξιμες καλλιέργειεςως βιολογικές.

Στην QAS αναλαμβάνουμε την αίτηση, την επίβλεψη αλλά και σύσταση του απαραίτητου φακέλου για τους βιοκαλλιεργητές καθώς και την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Κάλυψη ειδικών απαιτήσεων πελατών

Πολλές εταιρείες εμπλεκόμενες στην αγροδιατροφική αλυσίδα και αφουγκραζόμενες τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού για ασφαλή αλλά και ποιοτικά προϊόντα, έχουν θεσπίσει ειδικούς κανόνες, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαιτητικότεροι από αυτούς της ισχύουσας Νομοθεσίας. Ο σκοπός τους είναι να προμηθεύονται την όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα προϊόντων.

Στην Quality Agro Solution, τα στελέχη μας, έχοντας τη δυνατότητα να παρέχουν λύσεις ακόμα και στις πιο αυστηρές απαιτήσεις, αναλαμβάνουν να παρακολουθούν και να οργανώνουν την παραγωγή προϊόντων και αγαθών, ανάλογα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει ο εκάστοτε πελάτης.

Εξειδικευμένα προγράμματα φυτοπροστασίας

Η αναγκαιότητα για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων έχει οδηγήσει στην αύξηση των ελέγχων αλλά και την θέσπιση αυστηρής Νομοθεσίας, τόσο Εθνικής όσο και Κοινοτικής που αφορά τα επιτρεπόμενα όρια των φυτοφαρμάκων (MRL) στα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, πολλές εταιρείες διακίνησης τροφίμων, ή αλυσίδες Super Market, έχουν καθιερώσει δικά τους πρότυπα και ελέγχους στα προϊόντα που προμηθεύονται από τους παραγωγούς. Η Quality Agro Solution, με πολύχρονη εμπειρία στην ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων και εμπεριστατωμένη γνώση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας σε σχέση με τη φυτοπροστασία και την υπολειμματικότητα των φυτοφαρμάκων, είναι σε θέση να οργανώσει και να παρακολουθήσει εξατομικευμένα προγράμματα φυτοπροστασίας για κάθε καλλιέργεια, βάζοντας ως πρωταρχικό στόχο τις αυξημένες αποδόσεις της καλλιέργειας με τη μικρότερη δυνατή χρήση των φυτοφαρμάκων.

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια, λόγω των ραγδαίων κλιματικών αλλαγών, η τάση για την παραγωγή προϊόντων περιβαλλοντικά ασφαλών και κλιματικά ουδέτερων είναι αυξημένη ενώ  επιτακτική είναι και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις καταφεύγουν στην εκπόνηση μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας τους, με πολλαπλά πλεονεκτήματα τόσο για το περιβάλλον όσο και οικονομικά για την ίδια την επιχείρηση.

Κατοχύρωση ΠΟΠ-ΠΓΕ

Ως ΠΟΠ μπορεί να κατοχυρωθεί ένα προϊόν το οποίο οφείλει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του στην ιδιαιτερότητα της περιοχής που παράγεται, ενώ ως ΠΓΕ ένα προϊόν το οποίο κατάγεται από μία συγκεκριμένη περιοχή η οποία χρησιμοποιείται στον χαρακτηρισμό του και παράγεται εντός των ορίων της.

Η κατοχύρωση των Ελληνικών προϊόντων ως ΠΟΠ (Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) είναι μία διαδικασία με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους παραγωγούς όσο και για την προβολή του προϊόντος σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η Quality Agro Solution, με υπευθυνότητα, αναλαμβάνει με απόλυτη επιτυχία τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για την κατοχύρωση προϊόντων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ καθώς και την υποστήριξη του φακέλου καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι την καταχώρηση στο Κοινοτικό Μητρώο της ΕΕ.