2024-05-EREYNO-KAIN-1080X1080-final

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της δράσης Ερευνώ-Καινοτομώ που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 και θα χρηματοδοτηθεί τόσο με πόρους της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 300.000.000€ και σκοπός της είναι η ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας, η αύξηση της εξωστρέφειας προς τις διεθνείς αγορές και κατ’ επέκταση η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων.

 

Δικαιούχοι της δράσης είναι Επιχειρήσεις και Ερευνητικοί Οργανισμοί και Λοιποί Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Φορείς ή Επιχειρήσεις.

Για να συμμετέχουν στη Δράση οι δικαιούχοι πρέπει:

 • να έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση (εξαιρούνται του όρου οι επιχειρήσεις της Παρέμβασης ΙV), να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν με έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.
 • Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ.
 • Κάθε αυτοτελής επιχείρηση (σε επίπεδο ΑΦΜ) μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως πέντε (5) Αιτήσεις Χρηματοδότησης αθροιστικά στις Παρεμβάσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, καθόλη τη διάρκεια της Δράσης.
 • Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στον προϋπολογισμό του έργου.
 • Για τη συμμετοχή τους στη Δράση κάθε ερευνητικός φορέας συμμετέχει ως ενιαία οντότητα, δηλαδή σε επίπεδο ΑΦΜ και εκπροσωπείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), για όσους φορείς διαθέτουν ΕΛΚΕ. Σε περίπτωση που σε ένα έργο συμμετέχουν διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια) ή διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου ή διαφορετικοί Τομείς του ίδιου ΑΕΙ ή διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, ως ερευνητικός  οργανισμός-εταίρος δηλώνεται στο ΟΠΣΚΕ το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο με ενιαίο προϋπολογισμό υπολογιζόμενο σε επίπεδο ερευνητικού οργανισμού και με ένα τόπο υλοποίησης.
 • Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός
 • Σημειώνεται ότι οι Δικαιούχοι της Δράσης,  θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. εφόσον περιλαμβάνονται στους υπόχρεους εγγραφής στο Μητρώο.

 

Οι Αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης υποβάλλονται από:

 • μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
 • ομάδες επιχειρήσεων
 • συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς

και θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

 

Κατηγορίες Παρεμβάσεων:

I  Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις:

 • Προϋπολογισμός: έως 800.000€
 • Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

 • Προϋπολογισμός: έως 2.000.000€
 • Δικαιούχοι: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

 • Προϋπολογισμός: έως 2.000.000€
 • Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)

IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

 • Προϋπολογισμός: Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe
 • Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες Ελληνικές Επιχειρήσεις που έλαβαν τη σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence)

**Ο αιτούμενος προϋπολογισμός ενός δυνητικού δικαιούχου σε μια αίτηση πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του υψηλότερου κύκλου εργασιών σε μία από τις τρεις διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Αειφόρος Ενέργεια 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

 

Ημερομηνίες έναρξης/λήξης υποβολής:

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται  η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:-

 • για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00
 • για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00
 • για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

 

Με πληροφορίες από:

Συλλογή δειγμάτων θυμαρίσιου μελιού από μελισσοκόμους της Καλύμνου

Στα πλαίσια του προγράμματος Μέτρο 16 – Συνεργασία & Καινοτομία, η συνεργάτιδα της Quality Agro Solution, Γιώτα Ψειροφωνιά ταξίδεψε στην Κάλυμνο και συναντήθηκε με ντόπιους μελισσοκόμους θυμαρίσιου μελιού, από τους οποίους συνέλεξε δείγματα μελιού. Στη συνέχεια τα μέλια συσκευάστηκαν προσεκτικά ώστε να αποσταλούν στα εργαστήρια του ΓΠΑ & του ΕΛΜΕΠΑ για περαιτέρω αναλύσεις.

HACCP Plan στην επιχείρηση “ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ”

Πρόσφατα η εταιρεία μας, συνεργάστηκε με την εταιρεία “ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ” για την ανάπτυξη και υλοποίηση μελέτης HACCP.

Η “ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ” είναι μια επιχείρηση με έδρα την Κρύα Βρύση Πέλλας, που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και τυποποίηση βιολογικών σαλτσών και κονσερβών.

Η μελέτη HACCP αποτελεί μια προληπτική μέθοδο «αυτοελέγχου» ασφαλείας τροφίμων και είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που χειρίζονται τρόφιμα. Σύμφωνα με τη μελέτη HACCP, εντοπίζονται και ελέγχονται όλα εκείνα τα κρίσιμα σημεία στην αλυσίδα παραγωγής τα οποία θεωρούνται ότι ελλοχεύουν κινδύνους (βιολογικούς, χημικούς, φυσικούς) για την υγεία των καταναλωτών: https://tinyurl.com/y5tsn99x

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα ασφάλειας τροφίμων επικοινωνήστε εδώ: https://qasolution.gr/contact/

Επιτυχής επαναπιστοποίηση ISO 9001:2015

Η συνεργαζόμενη επιχείρηση “Crystal Solutions” – Υπηρεσίες και υλικά καθαρισμού, https://crystalsolutions.gr/ επαναπιστοποιήθηκε με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015. Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός καθώς και η ανάγκη για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών οδηγούν στην επιτυχία.

Σύμβουλος Ποιότητας για την ανάπτυξη, εφαρμογή & υλοποίηση συστήματος ISO 9001:2015 – Quality Agro Solution.
collage_3

Επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Spodoptera frugiperda

Οι αρμόδιες φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες της Ελλάδας εφιστούν την προσοχή καθώς επιβεβαιώθηκε στη χώρα μας η παρουσία του επιβλαβούς εντόμου Spodoptera frugiperda. Πρόκειται για έντομο το οποίο είναι ιθαγενές των τροπικών και υποτροπικών περιοχών της Αμερικής, έχει ωστόσο εξαπλωθεί σχεδόν σε όλη την Αφρικανική ήπειρο. Στον παρακάτω χάρτη φαίνεται η παγκόσμια εξάπλωση του:

        Πηγή: EPPO Global Database

Σύμφωνα με στοιχεία του EPPO, πριν η παρουσία του καταγραφεί στην Ελλάδα, εντοπίστηκε αρχικά σε γειτονικές χώρες ως εξής:

 • τον Ιούνιο του 2019 στην Αίγυπτο
 • το 2020 σε Συρία, Ιορδανία και Ισραήλ
 • το 2022 στην Τουρκία
 • τον Ιανουάριο του 2023 στην Κύπρο

Στην συνέχεια, το καλοκαίρι του 2023, εντοπίστηκε στο Δίκτυο Φερομονικών Παγίδων του Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις εξής περιοχές της Ελλάδας: Π.Ε. Λακωνίας, Ανατ. Αττική, Ηράκλειο και Λασίθι.

 

Μορφολογία ενηλίκου/προνύμφης

Πρόκειται για ένα λεπιδόπτερο της οικογένειας Noctuidae. Τα ενήλικα αρσενικά άτομα του είδους είναι ελαφρώς μικρότερα από τα θηλυκά τόσο στο μήκος τους όσο και στο άνοιγμα των φτερών τους. Τα φτερά έχουν άνοιγμα 30-40 mm στο πάνω μέρος των οποίων έχουν καφέ/γκρι ακανόνιστους χρωματισμούς, ενώ το κάτω μέρος τους είναι ανοιχτό γκρι/λευκό.  Τα θηλυκά έχουν λιγότερα ευδιάκριτα σχήματα στα φτερά τους.

Η προνύμφη είναι χρώματος πράσινο/καφέ με λευκές γραμμές σε όλο το μήκος του σώματος της ενώ φέρει χαρακτηριστικό σχηματισμό “Y” στο κεφάλι της. Επιπλέον, εντοπίζονται χαρακτηριστικές εξογκωμένες μαύρες τελείες που στο τέλος της κοιλιάς της είναι διατεταγμένες σε τετράγωνο. Το μήκος της προνύμφης είναι 35-40 mm.

 

Πάνω αριστερά: Ωομάζα σε φύλλο βαμβακιού – Πάνω δεξιά: Αυγά που μόλις εκκολάφθηκαν Πηγή: Cabbi Digital Library
Κάτω αριστερά: Προνύμφη που μόλις εκκολάφθηκε – Κάτω δεξιά: Ώριμη προνύμφη Πηγή: University of Florida

 

Ξενιστές

Το έντομο αυτό είναι ιδιαίτερα πολυφάγο και έχει εντοπιστεί σε περισσότερους από 350 ξενιστές, που ανήκουν σε 75 οικογένειες. Προκαλεί σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες όπως καλαμπόκι, ρύζι, σόργο, βαμβάκι, σόγια ενώ προσβάλει επίσης κράμβες, κολοκυνθοειδή, φυστίκια, μηδική, κρεμμύδια, φασόλια, πατάτα, τομάτες και άλλα σολανώδη (μελιτζάνες, πιπεριές, γλυκοπατάτες, καπνός) και αρκετά καλλωπιστικά φυτά (χρυσάνθεμα, γαρύφαλλα και Pelargonium sp.).

 

Εικόνες επάνω: Προσβολή σε καλαμπόκι. Πηγές: Eppo Global Database / Cabbi Digital Library
Κάτω αριστερά: Προσβολή σε τομάτα – Κάτω δεξιά: Προσβολή σε βαμβάκι Πηγή: Cabbi Digital Library

 

Βιολογία του εντόμου

Το θηλυκό έντομο, γεννάει τη νύχτα 100-300 αυγά στην κάτω επιφάνεια των κατώτερων φύλλων ενώ συνολικά μπορεί να εναποθέσει έως 1000 αυγά. Ο χρόνος επώασης διαρκεί 2-3 ημέρες στους 20-30°C. Στην συνέχεια, μόλις οι προνύμφες εκκολαφθούν τρέφονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Στο στάδιο αυτό, οι προνύμφες μπορούν να διασπαρθούν μέσω του ανέμου και σε γειτονικά φυτά.

Οι προνύμφες μεγαλύτερου σταδίου εισέρχονται μέσω των φύλλων που ακόμη δεν έχουν εκπτυχθεί στο φυτό και καταστρέφουν το μερίστωμα με αποτέλεσμα τη διακοπή της ανάπτυξης τους. Προσβάλλουν επίσης το εσωτερικό των σπαδίκων και τρέφονται με τους σπόρους που σχηματίζονται.

Μόλις ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους, πέφτουν στο έδαφος και νυμφώνονται σε βάθος 2-8 εκ. Οι νύμφες έχουν καφέ χρώμα με μήκος που κυμαίνεται από 13-17 mm. Ο βιολογικός του κύκλος, σε ευνοϊκές συνθήκες ολοκληρώνεται σε περίπου 30 ημέρες (ημερήσια θερμοκρασία 28°C), αλλά αυτός ο κύκλος μεγαλώνει (έως 60-90 ημέρες) σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Επάνω: Αρσενικό έντομο – Κάτω: Θηλυκό έντομο. Πηγή: University of Florida

Γιατί θεωρείται επικίνδυνο είδος;

 1. Το κλίμα της Μεσογείου θεωρείται κατάλληλο για την ανάπτυξη του εντόμου
 2. Προσβάλει μεγάλο εύρος ξενιστών
 3. Έχει μεγάλο αριθμό γενεών ανά έτος καθώς δεν εμφανίζει το φαινόμενο της διάπαυσης
 4. Έχει μεγάλη ικανότητα διασποράς καθώς μπορεί να πετάξει μέχρι 100 χλμ σε μία νύχτα
 5. Ως έντομο – εισβολέας δεν έχει αποτελεσματικούς φυσικούς εχθρούς
 6. Μπορεί να προκαλέσει καταστροφή των φυτών και σοβαρή μείωση της παραγωγής

 

Πως διαδίδεται:

 • Με πτήσεις του ενήλικου εντόμου καθώς μπορεί να πετάξει έως και 100 χλμ μέσα σε μία νύχτα
 • Μέσω των αερίων μαζών μπορεί να μετακινηθεί σε μεγάλους πληθυσμούς
 • Μέσω του εμπορίου μολυσμένων καρπών καλαμποκιού, πιπεριάς, τομάτας κ.α.
 • Μέσω της φύτευσης μολυσμένων φυτών πχ καλαμπόκι, χρυσάνθεμο, γαρύφαλλο

 

Αντιμετώπιση:

 • Με τη χρήση φερομονικών παγίδων ή παγίδων φωτός, την περίοδο πτήσης του εντόμου (Μάρτιο με Νοέμβριο)
 • Με τη χρήση εγκεκριμένων εντομοκτόνων
 • Με την καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών/καρπών
 • Με τους περιορισμούς εισαγωγής καρπών και φυτών από την Αφρικανική ή την αμερικανική ήπειρο που έχουν τεθεί (έκτος της ζωντανής γύρης, των καλλιεργειών φυτικών ιστών, σπερμάτων και κόκκων)
 • Με την συνεχή επίβλεψη των καλλιεργειών και την ενημέρωση των αρμοδίων σε περίπτωση εντοπισμού ΔΑΟΚ και ΠΚΠΦΠ & ΦΕ.

Προσοχή: Σε περίπτωση εντοπισμού ή ύποπτων συμπτωμάτων παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με:

– Τα τμήματα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε της Χώρας

– Το τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ (Email: planthealth@ minagric.gr)

 

Πηγές:

 1. Catalogue of life: https://www.catalogueoflife.org/
 2. EPPO Global Database: https://gd.eppo.int/
 3. Cabi Digital Library: https://www.cabidigitallibrary.org/
 4. University of Florida: https://www.ufl.edu/
 5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Ενημερωτικό φυλλάδιο & πληροφορίες για το Spodoptera frugiperda. Σεπτέμβριος 2023
 6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού ελέγχου Αχαΐας – Ενημερωτικό δελτίο 10ης Οκτωβρίου 2023
 7. Περιφέρεια Κρήτης – Ενημερωτικό δελτίο 28ης Σεπτεμβρίου 2023
 8. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1134 της Επιτροπής 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής, της εγκατάστασης και της διασποράς στο έδαφος της Ένωσης του Spodoptera frugiperda (Smith).

 

Σύνταξη/επιμέλεια κειμένου: Σοφία Καλαϊτζάκη – Ράνια Κασμερίδου

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977288026 – 6999103084

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της ομάδας έργου e-Biofarm Advice στο πλαίσιο του Μ-16 Συνεργασία και Καινοτομία

Την Παρασκευή 23/06/2023 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ιντερνετική συνάντηση της ομάδας έργου e-Biofarm Advice στο πλαίσιο του Μ-16 Συνεργασία και Καινοτομία. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς η συνολική πορεία του έργου ως τώρα και τέθηκαν οι επόμενοι στόχοι. Επιπλέον, αναλύθηκε η πρόοδος των εργασιών της κάθε υποομάδας καθώς και οι επόμενες δράσεις τους.

Τα μέλη που συμμετείχαν στη συνάντηση ήταν τα εξής:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τσιαφούλη Μαρία
 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Νικόλαος Βιδάκης
 • Βιολογική Ανάπτυξη Μεσσαράς (ΒΙΑΝΑΜΕ): Ζαχαρίας Αγγελιδάκης
 • Οινάμπελος Κολινδρού ΕΠΕ: Φανή Αργυροπούλου
 • Σύμβουλος Οικολογικής Γεωργίας: Αργυρόπουλος Χαρίσης
 • Σύμβουλος Οικολογικής Γεωργίας: Παπαηλιάκης Μιχάλης
 • Quality Agro Solution: Σοφία Καλαϊτζάκη & Ράνια Κασμερίδου

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ IFS v8

Ανακοινώθηκε από τον οργανισμό IFS η νέα έκδοση του προτύπου v8 που αντικαθιστά την v7 που είναι τώρα σε ισχύ. Η εφαρμογή της νέας έκδοσης θα γίνει υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2024 ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν προαιρετικά να επιλέξουν να επιθεωρηθούν με τη νέα έκδοση από την 1η Οκτωβρίου 2023.

Τα σημεία ενδιαφέροντος της νέας έκδοσης συνοψίζονται παρακάτω:

 1. Εισάγεται ο όρος IFS STAR: Γίνεται μία υποχρεωτική απροειδοποίητη επιθεώρηση κάθε τρία χρόνια, η οποία θα καταγράφεται στο σύστημα και θα αποδίδει στην επιχείρηση ένα αστέρι, δείχνοντας έτσι την αξιοπιστία της.
 2. Επανέρχεται το B-score ως κατηγορία αποκλίσεων. Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν διορθωτικές ενέργειες και να βελτιώνουν συνεχώς την απόδοση τους.
 3. Η επιχείρηση πρέπει να θέτει στόχους για τις 4 διαστάσεις της κουλτούρας της ασφάλειας τροφίμων (εκπαίδευση, εργαζόμενοι, επικοινωνία και μέτρηση απόδοσης)
 4. Γίνεται ευθυγράμμιση του προτύπου με τον Codex Alimentarius (Διατροφικός κώδικας)
 5. Είναι δυνατό να αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού, το όνομα του προϊόντος όταν εμπίπτει σε συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων πχ ΠΟΠ ή ΠΓΕ, με αποποίηση ευθύνης καθώς ο οργανισμός IFS δεν πιστοποιεί τα προϊόντα ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ: https://www.ifs-certification.com/images/ifs_documents/IFS_Food_v8_standard_EN_1681804068.pdf

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΒΙΘΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Μάιου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, σας προσκαλεί σε ένα διήμερο, αφιερωμένο στο ρεβίθι Γρεβενών, τους παραγωγούς και μεταποιητές του.
Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το κοινό και όσο την επισκεφτούν θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν νόστιμα παραδοσιακά και σύγχρονα πιάτα με βάση το ρεβίθι από τη σεφ Γεωργία Κουτσούκου, καθώς και να προμηθευτούν προϊόντα με βάση το ρεβίθι.
Παράλληλα, οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα μπορούν να λάβουν μέρος σε βιωματικά εργαστήρια για την διατροφική αξία των οσπρίων και την συμβολή τους στη μεσογειακή διατροφή.
Η περιφέρεια Γρεβενών έχει μακρά ιστορία στην καλλιέργεια των μικρόσπερμων ρεβιθιών που είναι γνωστά για την βραστικότητα τους. Η μακρά ιστορία της καλλιέργειας καθώς και η μεγάλη εμπειρία των παραγωγών ρεβιθιού σε συνδυασμό με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και τα καλα στραγγιζόμενα εδάφη του προσδίδουν στο ρεβίθι Γρεβενών τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη γεύση τους.

ebiofarm-advice logo

Πραγματοποίηση της πρώτης δια ζώσης συνάντησης με την ομάδα έργου e-Biofarm advice, στο πλαίσιο του Μ16 – Συνεργασία και Καινοτομία

Στις 09 & 10 Μαρτίου του 2023 στο τμήμα βιολογίας ΑΠΘ πραγματοποιήθηκε η πρώτη εναρκτήρια δια ζώσης συνάντηση των εταίρων της ομάδας έργου e-Biofarm Advice. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το σύνολο της λειτουργίας και το αντικείμενο του έργου, οργανώθηκαν οι δράσεις των υποομάδων καθώς η θέσπιση των επιμέρους στόχων. Τα μέλη που συμμετείχαν στη συνάντηση ήταν τα εξής:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τσιαφούλη Μαρία
 • Βιολογική Ανάπτυξη Μεσσαράς (ΒΙΑΝΑΜΕ): Ζαχαρίας Αγγελιδάκης
 • Βιοκαλλιεργητές: Φώτης Μπουκινάς & Γιάννης Χατζηκιοσές
 • Σωματείο Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Νομού Πέλλας: Φώτης Μπουκινάς
 • Οινάμπελος Κολινδρού ΕΠΕ: Παύλος Αργυρόπουλος & Φανή Αργυροπούλου
 • Σύμβουλος Οικολογικής Γεωργίας: Αργυρόπουλος Χαρίσης
 • Σύμβουλος Οικολογικής Γεωργίας: Παπαηλιάκης Μιχάλης
 • ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Φυσικά Προϊόντα: Γιώργος Σταυρόπουλος
 • Quality Agro Solution: Σοφία Καλαϊτζάκη & Ράνια Κασμερίδου

 

Πραγματοποίηση της εναρκτήριας συνάντησης με την ομάδα έργου ΘΥΜΕΚΑ στο πλαίσιο του Μ16-Συνεργασία & Καινοτομία

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση της επιχειρησιακής ομάδας έργου ΘΥΜΕΚΑ, στο πλαίσιο του Μ16-Συνεργασία & Καινοτομία, στις οποίες η Quality Agro Solution είναι μέλος. Πιο συγκεκριμένα:

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 24/01/2023 μέσω τηλεδιάσκεψης όπου έγινε η γνωριμία μεταξύ των μελών, η οργάνωση των εργασιών του πρώτου εξαμήνου καθώς και η οργάνωση πλάνου δράσεων και συνεργασιών των επιμέρους ομάδων του έργου. Τα μέλη που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη ήταν τα εξής:

 

 • Από το συνεταιρισμό Καλύμνου Θυμαρίτης: Άρης Γιαννακόπουλος & Κλήμης Σακελλάριος
 • Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Κωνσταντίνος Αλιφέρης, Επικ. καθηγητής
 • Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Λευτέρης Αλυσσανδράκης, Επικ. καθηγητής
 • Από την Quality Agro Solution: Σοφία Καλαϊτζάκη, Γιώτα Ψειροφωνιά & Ράνια Κασμερίδου